Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Podmienky používania

Vitajte v Gyntima a našich Všeobecných obchodných podmienkach ("Zmluva"). Táto Zmluva je dôležitá a obsahuje podmienky, ktoré ovplyvňujú vaše právne práva, preto ju prosím dôkladne prečítajte.

Gyntima je značka spoločnosti Herb-Pharma AG, registrovanej vo Švajčiarsku. Naša registrovaná adresa je Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich.
Pristupovaním alebo používaním webových stránok, mobilných aplikácií poskytovaných nami vrátane, súhlasíte s viazaním podmienkami obsiahnutými v tejto Zmluve a všetkými ďalšími podmienkami, ktoré sú v nej zahrnuté odkazom. Niektoré zo služieb môžu byť predmetom dodatočných podmienok, ktoré určíme časom; vaše používanie takýchto služieb podlieha týmto dodatočným podmienkam, ktoré sú do tejto Zmluvy zahrnuté odkazom. Táto Zmluva sa vzťahuje na všetkých užívateľov stránky.

Ak máte menej ako 16 rokov, musíte svojich rodičov alebo zákonných zástupcov informovať o Zásadách ochrany osobných údajov Gyntima pred registráciou na používanie tejto stránky alebo akýchkoľvek služieb tejto stránky. Vyhradzujeme si však právo akceptovať objednávky len od osôb starších ako 18 rokov. Môžeme upravovať Zmluvu časom. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek zmenou Zmluvy, musíte okamžite prestať používať stránku. Akékoľvek zmeny vykonané po tom, čo ste vykonali objednávku, neovplyvnia túto objednávku, pokiaľ nie sme zákonmi povinní vykonať zmeny.

REGISTRÁCIA

Môžete sa registrovať na účet na stránke. Na používanie určitých častí stránky nie je potrebné registrovať sa na účet. Niektoré funkcie stránky, ako napríklad prístup k histórii vašich objednávok, vyžadujú registráciu na účet. Musíte poskytnúť presné a úplné informácie a udržiavať aktualizované informácie o svojom účte. Nemôžete: vybrať si alebo používať ako používateľské meno meno iného človeka s úmyslom predstierať totožnosť tejto osoby, použiť ako používateľské meno meno podliehajúce právam iných osôb ako vy bez primeraného povolenia alebo použiť ako používateľské meno iné meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne. Ste výhradne zodpovední za činnosť, ktorá sa vyskytuje na vašom účte, a za zabezpečenie svojho hesla k účtu. Nikdy nesmiete používať účet alebo registračné informácie inej osoby na stránke bez povolenia. Musíte nás okamžite informovať o akejkoľvek zmene vo vašej spôsobilosti na používanie stránky, porušení zabezpečenia alebo neoprávnenom použití vášho účtu. Nikdy by ste nemali zverejňovať, distribuovať alebo pridávať prihlasovacie údaje k vášmu účtu. Máte možnosť kedykoľvek vymazať svoj účet, ako je opísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

INTELEKTUÁLNE MAJETKOVÉ PRÁVA

Všetky duševné vlastnícke práva na akýkoľvek obsah stránky (vrátane textov, grafiky, softvéru, fotografií a iných obrázkov, videí, zvuku, obchodných značiek a log) sú vlastníctvom spoločnosti Herb-Pharma AG.
Neoprávnené používanie Obsahu môže mať za následok porušenie autorského práva, ochrannej známky a iných zákonov. Nemáte žiadne práva na Obsah a nebudete používať, kopírovať alebo zobrazovať Obsah, vrátane, ale nie obmedzené na použitie rámovania alebo zrkadiel, okrem povolenia podľa tejto Zmluvy. Žiadne iné použitie nie je povolené bez našej predchádzajúcej písomnej súhlasu. Musíte si zachovať všetky autorské práva a ďalšie vlastnícke oznámenia obsiahnuté v pôvodnom Obsahu na akýkoľvek jeho kópiu, ktorú urobíte. Nemôžete predávať, prevádzať, prideliť, licencovať, sublicencovať alebo modifikovať Obsah alebo reprodukovať, zobrazovať, verejne vykonávať, vytvárať odvodzované verzie, distribuovať alebo inak používať Obsah akýmkoľvek spôsobom na verejnú alebo obchodnú účel. Používanie alebo zverejňovanie Obsahu na akúkoľvek inú webovú stránku alebo v sieťovom prostredí počítača pre akýkoľvek účel je výslovne zakázané. Ak porušíte akúkoľvek časť tejto Zmluvy, vaše právo pristupovať a / alebo používať Obsah a stránku sa automaticky ukončí a musíte okamžite zničiť všetky kópie, ktoré ste urobili Obsahu.

OBSAH

Môžeme meniť formát a obsah stránky z času na čas. Súhlasíte, že používanie stránky je na základe "ako je" a "ako je k dispozícii" a na vlastné riziko.
Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby všetky informácie obsiahnuté na stránke (okrem akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľmi) boli správne, nie je to zamýšľané ako autorita alebo rada, na ktorú by sa malo klásť dôvera. Pred prijatím akýchkoľvek takýchto informácií by ste sa mali poradiť s nami alebo príslušným zdrojom informácií.
Neposkytujeme žiadnu záruku alebo záruku o presnosti, úplnosti, aktuálnosti, správnosti, spoľahlivosti, integrity, kvalite, vhodnosti na účel alebo originalite akéhokoľvek obsahu stránky a do najväčšej možnej miery dovolenej zákonom sú všetky implicitné záruky, podmienky alebo iné podmienky a vylúčené nároky neberieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku vás alebo ktokoľvek iný používajúci stránku alebo spolieha sa na akýkoľvek jej obsah.
Nemôžeme a nezaručujeme, že akýkoľvek obsah stránky bude voľný od vírusov a / alebo iných kódov, ktoré môžu obsahovať kontaminujúce alebo deštruktívne prvky. Je vašou zodpovednosťou implementovať vhodné bezpečnostné opatrenia IT (vrátane antivírusových a iných bezpečnostných kontrol) na uspokojenie vašich osobitných požiadaviek na bezpečnosť a spoľahlivosť obsahu.

EXTERNÉ ODKAZY

Stránka môže čas od času obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré môžu zahŕňať odkazy na ponuky a akcie tretích strán. Zahrňujeme ich pre poskytnutie prístupu k informáciám, produktom alebo službám, ktoré sa vám môžu zdať užitočné alebo zaujímavé. Nie sme zodpovední za obsah týchto stránok alebo za akékoľvek poskytnuté a nezaručujeme, že budú neustále k dispozícii. Skutočnosť, že zahrňujeme odkazy na takéto externé stránky, neznamená žiadne odporúčanie alebo asociáciu s ich prevádzkovateľmi alebo propagátormi.

UKONČENIE

Vyhradzujeme si právo v našom výlučnom uvážení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť túto Zmluvu a váš prístup k celému alebo k akejkoľvek časti stránky alebo obsahu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu (vrátane ak sa domnievame, že ste sa zapojili do akéhokoľvek podozrivého podvodného alebo zneužívacieho správania alebo ste porušili alebo konali v rozpore s literou alebo duchom tejto Zmluvy) bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti vrátane práva odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú uskutočníte na nákup produktov, čo môže viesť k konfiskácii a zničeniu všetkých informácií spojených s vaším účtom. Vyhradzujeme si právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť celú alebo akúkoľvek časť služieb alebo obsahu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou mali prežiť ukončenie, prežijú ukončenie vrátane, bez obmedzenia, licencií na obsah používateľa, ustanovení o vlastníctve, vylúčenia záruk, ochrany pred nárokmi, obmedzenia zodpovednosti, zrieknutia sa hromadných žalôb a arbitráže.

KONTAKTUJTE NÁS

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese: Herb-Pharma AG, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčiarsko, alebo na nasledujúcej e-mailovej adrese: home@herb-pharma.com 
V Slovenskej republike: 
Herb-Pharma Corporation s.r.o., 404, Velke Ludince, 935 65, Slovensko, 
home@herb-pharma.com